Szanowni Państwo, zachęcamy do zapoznania się z obowiązującymi regulaminami Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zgorzelcu.

 

 

FAQ, czyli najczęściej zadawane pytania dotyczące regulaminu biblioteki

Szanowni Państwo, zachęcamy do zapoznania się z obowiązującymi regulaminami Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zgorzelcu.

 

 

FAQ, czyli najczęściej zadawane pytania dotyczące regulaminu biblioteki

Kto może korzystać ze zbiorów Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zgorzelcu?

Zbiory Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zgorzelcu, zwanej dalej MBP, są udostępniane wszystkim zainteresowanym. Ze zbiorów MBP mogą korzystać osoby, które wypełniły kartę zobowiązania i wykupiły kartę biblioteczną upoważniającą do korzystania ze wszystkich działów i filii Biblioteki. Ze zbiorów udostępnianych na miejscu mogą korzystać osoby po okazaniu karty bibliotecznej lub dokumentu ze zdjęciem.

Zob. punkt 1- 3, § 1 Regulaminu korzystania ze zbiorów i usług Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zgorzelcu

Ile kosztuje karta biblioteczna?

Opłata za wydanie karty bibliotecznej wynosi 2,00 zł. Opłata za wykupienie karty bibliotecznej po zagubieniu lub zniszczeniu wynosi 10,00 zł.

Zob.  CENNIK opłat obowiązujących w Miejskiej  Bibliotece Publicznej w Zgorzelcu

Z jakich usług może korzystać czytelnik?

Karta biblioteczna upoważnia jej posiadacza do:

 • wypożyczania zbiorów,
 • korzystania ze zbiorów udostępnianych na miejscu,
 • korzystania z usług elektronicznych i innych oferowanych przez Bibliotekę.

Zob. punkt 6, § 1 Regulaminu korzystania ze zbiorów i usług Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zgorzelcu

Co zrobić gdy karta czytelnika zostanie zgubiona lub zniszczona?

Zagubienie karty bibliotecznej należy niezwłocznie zgłosić bibliotekarzowi, który zablokuje konto. Odblokowanie konta nastąpi po wykupieniu nowej karty. MBP nie ponosi odpowiedzialności za posługiwanie się kartą biblioteczną przez osoby trzecie do czasu zgłoszenia jej utraty przez właściciela.

Zob. punkt 7-8, § 1 Regulaminu korzystania ze zbiorów i usług Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zgorzelcu

Jakie dokumenty są potrzebne przy zapisie do biblioteki?

Przy zapisie do MBP zgłaszający powinien:

 • obywatel Polski – okazać dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem i numerem PESEL,
 • obywatele innych krajów – okazać paszport lub inny dokument stwierdzający tożsamość,
 • wypełnić kartę zobowiązania potwierdzając podpisem znajomość regulaminu i zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji zadań statutowych biblioteki oraz w celach statystycznych.

Zob. punkt 9, § 2 Regulaminu korzystania ze zbiorów i usług Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zgorzelcu

Czy osoby niepełnoletnie mogą same zapisać się do biblioteki?

Nie. Czytelnika niepełnoletniego do MBP może zapisać rodzic lub opiekun prawny, który podpisuje za niego kartę zobowiązania.

Zob. punkt 10, § 2 Regulaminu korzystania ze zbiorów i usług Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zgorzelcu

Czy czytelnik musi w bibliotece zgłaszać zmianę nazwiska lub miejsce zamieszkania?

Tak. Czytelnik zobowiązany jest niezwłocznie informować MBP o zmianie miejsca zamieszkania i innych danych zamieszczonych w karcie zobowiązania.

Zob. punkt 11, § 2 Regulaminu korzystania ze zbiorów i usług Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zgorzelcu

Ile jednorazowo można wypożyczyć egzemplarzy zbiorów?

Jednorazowo w jednej filii lub dziale MBP można wypożyczyć 4 egzemplarze zbiorów bibliotecznych. W przypadku korzystania z usług bibliotecznych kilku filii lub działów MBP czytelnik może wypożyczyć maksymalnie 10 mediów.

Zob. punkt 1, § 3 Regulaminu korzystania ze zbiorów i usług Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zgorzelcu

Na jaki okres można wypożyczać zbiory?

Poszczególne typy mediów wypożycza się:

 • książki, książkę mówioną na okres nie dłuższy niż 30 dni,
 • inne media na okres nie dłuższy niż 7 dni.

Zob. punkt 2, § 3 Regulaminu korzystania ze zbiorów i usług Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zgorzelcu

Czy można przesunąć termin zwrotu wypożyczanych zbiorów?

Tak. MBP może przesunąć termin zwrotu wypożyczonych zbiorów, jeśli nie ma na nie zapotrzebowania ze strony innych czytelników. Całkowitym okresem wypożyczenia dla zbiorów jest:

 • dla książek, książek mówionych – maksymalnie 90 dni, tj. 30 dni pierwszy okres wypożyczenia i wszystkie przedłużenia (maksymalnie 60 dni od oryginalnej daty zwrotu),
 • dla innych mediów – 7 dni – tj. pierwszy okres wypożyczenia 7 dni i wszystkie przedłużenia (maksymalnie do 14 dni od oryginalnej daty zwrotu).

MBP może skrócić okres wypożyczenia określonego egzemplarza zbiorów, o ile istnieje na nie szczególne zapotrzebowanie.

 Zob. punkty 3-5, § 3 Regulaminu korzystania ze zbiorów i usług Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zgorzelcu

Czy są pobierane dodatkowe opłaty lub kaucje za wypożyczanie zbiorów?

Tak. Przy wypożyczaniu każdego egzemplarza zbiorów szczególnie cennych MBP pobiera kaucje. Kaucje pobierane są od czytelników zamieszkujących poza powiatem zgorzeleckim. Wysokość kaucji ustala bibliotekarz.

 Zob. punkty 6-8, § 3 Regulaminu korzystania ze zbiorów i usług Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zgorzelcu

Co się stanie z kaucją, jeśli przez rok czytelnik nie będzie korzystał z usług biblioteki?

Po upływie roku od zaprzestania korzystania z usług Biblioteki nie odebrana kaucja wpłacana jest na dochód MBP.

Zob. punkt 9, § 3 Regulaminu korzystania ze zbiorów i usług Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zgorzelcu

Czy można zamawiać zbiory w bibliotece?

Czytelnik samodzielnie, bądź za pośrednictwem bibliotekarza może zamówić media, które są wypożyczone przez innych czytelników.

Zob. punkt 10, § 3 Regulaminu korzystania ze zbiorów i usług Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zgorzelcu

Czy w bibliotece można zamówić zbiory z innych bibliotek w ramach usługi wypożyczeń międzybibliotecznych?

Tak. Czytelnik może zamówić książkę lub inne medium w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych. Zasady wypożyczeń międzybibliotecznych określa Regulamin Wypożyczeń Międzybibliotecznych Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zgorzelcu stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

Zob. § 4 Regulaminu korzystania ze zbiorów i usług Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zgorzelcu

Za jakie usługi są pobierane opłaty?

MBP może pobierać opłaty za kopiowanie materiałów bibliotecznych, wydruki komputerowe i skany. Wysokość pobieranych opłat określa Cennik opłat obowiązujących w Miejskiej  Bibliotece  Publicznej w Zgorzelcu stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Każda wpłata dokonana przez czytelnika jest potwierdzona pokwitowaniem.

Zob. punkty 1-3, § 5 Regulaminu korzystania ze zbiorów i usług Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zgorzelcu

Jakie są obowiązki czytelnika?

Czytelnik jest zobowiązany do zwrotu wypożyczonych zbiorów i uiszczenia opłat bez wezwania MBP.

Zob. punkt 1, § 6 Regulaminu korzystania ze zbiorów i usług Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zgorzelcu

Jakie są kary za przetrzymanie zbiorów?

Za przetrzymanie zbiorów ponad termin ustalony w § 3 pkt 2 MBP pobiera opłaty w kwocie:

 • książki (w tym książka mówiona) – 0,15 zł. od jednej książki za każdy dzień po terminie zwrotu.
 • inne media - 1,00 zł. od każdego medium za każdy dzień po terminie zwrotu.

Zob. punkt 2, § 6 Regulaminu korzystania ze zbiorów i usług Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zgorzelcu

Na co przeznaczone są wpłaty pieniężne dokonane przez czytelników?

Wszelkie wpłaty pieniężne dokonywane w bibliotece stanowią dochody własne biblioteki, są wpłacane na konto biblioteki i mogą być wydatkowane na działalność statutową. Czytelnik otrzymuje potwierdzenie dokonania czynności na dowodzie wpłaty.

Zob. punkt 3, § 6 Regulaminu korzystania ze zbiorów i usług Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zgorzelcu

Czy konto czytelnika może zostać zablokowane?

Tak. Jeśli czytelnik nie zwraca wypożyczonych zbiorów  w terminie określonym niniejszym Regulaminem, MBP blokuje jego konto. Do momentu uregulowania zobowiązań wobec MBP konto czytelnika jest zablokowane.

Zob. punkt 4, § 6 Regulaminu korzystania ze zbiorów i usług Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zgorzelcu

Co się stanie jeśli czytelnik nie dotrzyma terminu zwrotu zbiorów?

W razie niedotrzymania przez Użytkownika terminu zwrotu Biblioteka kieruje do niego upomnienie, wzywając do niezwłocznego zwrotu wypożyczonych zbiorów.

Zob. punkt 5, § 6 Regulaminu korzystania ze zbiorów i usług Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zgorzelcu

Czy czytelnik może być informowany o zbliżającym się terminie zwrotu zbiorów poprzez e-mail?

Tak. Użytkownikom, którzy podczas zapisu podali adres poczty elektronicznej, Biblioteka przed upływem terminu zwrotu zbiorów wysyła przypomnienie o terminie zwrotu. Powiadomienia niniejsze mają charakter pomocniczy oraz informacyjny, a ich niedostarczenie do skrzynki poczty elektronicznej Użytkownika nie stanowi podstawy do obniżenia bądź anulowania nałożonej opłaty za przetrzymanie materiałów bibliotecznych

Zob. punkt 6, § 6 Regulaminu korzystania ze zbiorów i usług Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zgorzelcu

Czy czytelnik może nie zapłacić kary finansowej w zamian za przekazanie bibliotece innej książki?

Tak. Za zgodą bibliotekarza czytelnik w zamian za odstąpienie od kary finansowej może dokonać zakupu książki lub książek o wartości określonej przez bibliotekarza.

Zob. punkt 7, § 6 Regulaminu korzystania ze zbiorów i usług Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zgorzelcu

Czy poza karą za nieterminowy zwrot, pobierane są opłaty za wysłanie upomnienia?

Tak. Czytelnik, do którego biblioteka wysyła upomnienie w sprawie zwrotu materiałów bibliotecznych pokrywa koszty pisemnych upomnień w wysokości określonej
Cenniku opłat obowiązujących w Miejskiej  Bibliotece  Publicznej w Zgorzelcu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

Zob. punkt 8, § 6 Regulaminu korzystania ze zbiorów i usług Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zgorzelcu

Co się stanie gdy czytelnik nie ureguluje opłat?

MBP w przypadku nieuregulowania opłat z tytułów wskazanych w pkt. 2 i pkt. 8 kieruje sprawę do postępowania windykacyjnego. Postępowanie windykacyjne odbywa się przez wysłanie pocztą upomnień/wezwań do czytelnika w następujący sposób:

 1. wezwanie – list zwykły
 2. wezwanie – list polecony
 3. wezwanie – list polecony za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

W przypadku nieuregulowania zobowiązania przez czytelnika pomimo wysłanych wezwań, sprawa jest kierowana na drogę sądową.

Zob. punkty 2, 8, 9-10, § 6 Regulaminu korzystania ze zbiorów i usług Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zgorzelcu

Na co musi zwrócić uwagę czytelnik przy wypożyczaniu zbiorów?

Czytelnik jest obowiązany do poszanowania zbiorów będących własnością MBP. Powinien zwrócić uwagę na ich stan przed wypożyczeniem, a zauważone uszkodzenia natychmiast zgłosić bibliotekarzowi.

Zob. punkt 1, § 7 Regulaminu korzystania ze zbiorów i usług Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zgorzelcu

Co może się stać, jeśli czytelnik zniszczył lub zagubił wypożyczone zbiory?

Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia zbiorów odpowiada czytelnik. Odszkodowanie za zagubienie, uszkodzenie lub zniszczenie zbiorów jest równe wysokości obowiązującej ceny rynkowej.

Zob. punkty 2-3, § 7 Regulaminu korzystania ze zbiorów i usług Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zgorzelcu

Czego nie wolno robić w bibliotece?

W  MBP obowiązuje całkowity zakaz jedzenia, picia, palenia tytoniu, zażywania narkotyków i innych środków odurzających, wprowadzania zwierząt oraz korzystania z telefonów komórkowych. MBP nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione bez nadzoru. Z MBP nie można wynosić materiałów bibliotecznych nie podlegających wypożyczaniu. Dotyczy to również sprzętu i innych składników majątkowych MBP. Przebywając w MBP należy zachować ciszę, ład i porządek.

Zob. punkty 1, 3-4, § 8 Regulaminu korzystania ze zbiorów i usług Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zgorzelcu

W jakich sytuacjach nie można korzystać z biblioteki?

Gdy w domu użytkownika panuje choroba zakaźna, nie może on korzystać z Biblioteki. 

Bibliotekarz może odmówić obsługi czytelnika nie stosującego się do przepisów niniejszego Regulaminu, naruszającego powszechnie obowiązujące normy zachowania, a w szczególności będącego w stanie wskazującym na spożycie alkoholu, środków odurzających, zachowującego się głośno i agresywnie oraz nie przestrzegającego podstawowych zasad higieny.
W drastycznych przypadkach bibliotekarz może wezwać policję.

Zob. punkt 2 § 8 i § 9 Regulaminu korzystania ze zbiorów i usług Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zgorzelcu

Jak informowany jest czytelnik o zmianach w regulaminie?

Zmiany w niniejszym Regulaminie podawane są czytelnikom do informacji przez ich wywieszenie we wszystkich placówkach oraz na stronie internetowej  MBP. Po upływie 30 dni od podania informacji o zmianach uważa się, że czytelnik przyjął je do wiadomości. Brak akceptacji nowego lub zmienionego Regulaminu jest równoznaczny z rezygnacją
z korzystania z usług MBP.

Zob. punkty 1-2, § 10 Regulaminu korzystania ze zbiorów i usług Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zgorzelcu

Czy biblioteka może być zamknięta na określony czas?

Tak. Dyrektor MBP ma prawo zamknąć na określony czas każdy dział i filie lub ograniczyć zakres ich pracy z powodu awarii, remontu, prac porządkowych, inwentaryzacji zbiorów lub innych ważnych przyczyn.

Zob. punkt 1, § 11 Regulaminu korzystania ze zbiorów i usług Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zgorzelcu

Gdzie są publikowane ważne dla czytelników komunikaty?

Bieżące komunikaty adresowane do czytelników umieszczane są na stronie internetowej oraz w poszczególnych placówkach MBP.

Zob. punkt 2, § 11 Regulaminu korzystania ze zbiorów i usług Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zgorzelcu

Gdzie można zgłosić skargę lub wniosek?

Tak. Skargi i wnioski czytelnicy mogą przekazywać Dyrektorowi Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zgorzelcu; 59-900 Zgorzelec, Bohaterów Getta 1.

Zob. § 12 Regulaminu korzystania ze zbiorów i usług Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zgorzelcu